Sub navigationSemester dates


Winter semester 2015/2016

Start of semester:
Oktober 1, 2015

Start of lecture period:
Oktober 19, 2015

End of semester:
März 31, 2016

Last day of lecture period:
Februar 12, 2016

Christmas break:
21.12.15 – 01.01.16

to top


Summer semester 2016

Start of semester:
April 1, 2016

Start of lecture period:
April 11, 2016

End of semester:
September 30, 2016

Last day of lecture period:
July 22, 2016

Winter semester 2016/2017

Start of semester:
October 1, 2016

Start of lecture period:
Oktober 17, 2016

End of semester:
März 31, 2017

Last day of lecture period:
Februar 10, 2017

Christmas break:
23.12.16 – 06.01.17

to top

Zusätzliche Information

Contact

Studiendekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
Phone: 02302/926-583

Social Feedback