Sub navigationExecutive Board

Prof. Dr. med.
MARTIN BUTZLAFF

President

Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50
D-58448 Witten

Room: 1.259
Phone: +49 (0)2302 / 926-928 (Ms. Fischer)
Fax: +49 (0)2302 / 926-929
E-Mail: Martin.Butzlaffwe dont want spam@no spamuni-wh.de

 

Dipl. oec.
JAN PETER NONNENKAMP

Chancellor

Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50
D-58448 Witten

Room: 1.259
Phone: +49 (0)2302 / 926-932 (Ms. Muhr)
Fax: +49 (0)2302 / 926-929
E-Mail: Jan.Nonnenkampwe dont want spam@no spamuni-wh.de

Prof. Dr. med. vet.
JAN EHLERS

Vice president

Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50
58448 Witten

Raum: 1.259
Tel.: +49 (0)2302 / 926-930 (Ms. Scheller)
Fax: +49 (0)2302 / 926-929
E-Mail: Jan.Ehlerswe dont want spam@no spamuni-wh.de

Zusätzliche Information

Contact

Julia Scheller
Sekretärin
Phone: +49 (0)2302 / 926-930

Social Feedback